€ 18.110,00
75%
8 giorni
€ 15.245,00
43%
4 mesi
€ 11.105,00
55%
33 mesi
€ 6.320,00
42%
4 mesi
€ 4.580,00
91%
causa scaduta
€ 2.597,00
12%
4 mesi
€ 1.875,00
7%
10 mesi
€ 1.650,00
16%
15 giorni

1 2 5