€ 53.585,00
8%
16 giorni
€ 4.597,00
4%
4 mesi
€ 610,00
1%
2 mesi
€ 11,00
1%
16 mesi

1