€ 53.715,00
8%
3 mesi
€ 3.089,00
3%
4 mesi
€ 530,00
5%
12 mesi
€ 60,00
1%
11 mesi

1