€ 22.683,00
113%
5 giorni
€ 19.760,00
19%
44 mesi
€ 7.300,00
60%
causa scaduta
€ 4.500,00
1%
47 mesi
€ 3.345,00
77%
causa scaduta
€ 2.913,00
100%
causa scaduta
€ 2.715,00
54%
42 giorni
€ 2.705,00
27%
causa scaduta

1 2 6