€ 65.819,00
65%
4 mesi
€ 21.836,00
22%
13 mesi
€ 53.205,00
44%
5 mesi
€ 1.675,00
55%
15 mesi

1