€ 0,00
0%
23 giorni
€ 0,00
0%
causa scaduta
€ 739,00
7%
4 mesi
€ 0,00
0%
8 mesi
€ 1.015,00
67%
8 giorni
€ 0,00
0%
4 mesi
€ 0,00
0%
38 giorni
€ 50,00
1%
3 mesi
€ 1.100,00
100%
4 mesi
€ 1.340,00
11%
3 mesi
€ 255,00
5%
4 mesi
€ 0,00
0%
3 mesi
€ 0,00
0%
4 mesi
€ 1.270,00
42%
10 mesi
€ 35,00
1%
4 mesi
€ 35,00
1%
11 mesi
€ 5.050,00
33%
13 mesi
€ 0,00
0%
3 mesi
€ 250,00
25%
24 mesi
€ 5.123,00
25%
8 giorni
€ 150,00
1%
16 mesi
€ 196,00
6%
16 mesi
€ 225,00
1%
38 giorni

1 2 3