€ 12.656,00
180%
12 giorni
€ 10.770,00
107%
2 mesi
€ 6.140,00
614%
causa scaduta

1