€ 13.690,00
97%
10 giorni
€ 12.235,00
12%
5 mesi
€ 9.104,00
103%
causa scaduta

1