€ 39.330,00
157%
4 giorni
€ 26.155,00
37%
6 mesi
€ 14.910,00
105%
causa scaduta
€ 13.715,00
13%
6 mesi
€ 9.104,00
103%
causa scaduta
€ 8.620,00
179%
causa scaduta
€ 7.000,00
5%
35 giorni
€ 5.590,00
79%
6 mesi

1