€ 48.651,00
26%
17 mesi
€ 24.600,00
164%
causa scaduta
€ 23.068,00
115%
causa scaduta
€ 22.010,00
88%
41 giorni
€ 21.536,00
21%
16 mesi
€ 19.625,00
98%
41 giorni
€ 17.675,00
110%
causa scaduta
€ 13.927,00
69%
causa scaduta

1 2 3