€ 56.695,00
70%
11 giorni
€ 37.273,00
37%
10 mesi
€ 30.000,00
8%
4 mesi
€ 10.141,00
67%
causa scaduta
€ 9.929,00
141%
causa scaduta
€ 6.630,00
44%
causa scaduta
€ 5.200,00
104%
causa scaduta

1